NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - ČESKÝ ŠAMPION-CZECH CHAMPION TITLE

Řád pro udělování titulu

" ČESKÝ ŠAMPION"

Regulation for the awarding of

Czech Champion title

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR. 1. CAC – Certificat d´Aptitude au Championnat is awarded separately to dogs and bitches in each of the classes intermediate, open, working and champion (winner) at international, national, special and club shows that take place in the Czech Republic.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1. 2. CAC can be awarded solely to a dog and a bitch which obtain the qualification „excellent 1“.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají. 3. CAC can be awarded also to a dog or a bitch which already has got the title Czech Champion.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 4. Only a judge who was properly delegated to the show can award CAC.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
5. The CAC title cannot be claimed and is awarded only to dogs or bitches with exceptional exterieur qualities.
Awarding of the Czech Champion title is subject to the following conditions:
1) 1)
a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
a) in breeds subject to working trials to be eligible for the International Champion title:
successful passing of a trial that makes the dog elegible for entering the working class, and obtaining two CACs, of which at least one must have been obtained at an international dog show. The second CAC can have been obtained at one of the following shows: national, special or club show.The certificate required for working class must be furnished as a proof of passing of the trial. Breeders Clubs are entitled to increase the number of CACs required for the awarding of Czech Champion title. The request must be submitted in writing and approved by P ČMKU Committee of the Czech Canine Union).(General
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. b) in other FCI-recognized breeds: obtaining four CACs, of which two must have been obtained at an international show and the others at a national, special or club show.
c) u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC c) in FCI non-recognized breeds: obtaining four CACs.
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách(výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích, 2) the above-determined number of CACs must be obtained during at least two show seasons (one show season = one calendar year) and from at least two judges,
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, 3) awarding of the CAC is acknowledged by the show organizer in the form of a certificate of obtaining CAC ČR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny/ osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
4) after collecting the respective number of CACs, the owner of the dog/bitch must submit the certificates of obtaining CAC and the dog´s pedigree (foreign applicants submit a photocopy of the pedigree) to the ČMKU secretariat, which issues the diploma confirming awarding the title and also keeps the necessary records about the awarded titles. The specimens that obtain at the same show the qualification „excellent 2“ can be awarded Res. CAC by the judge. The reserve CAC is awarded both to dogs and bitches in intermediate, open, working and champion (winners) classes possessing exceptional qualities, so that it would have been awarded CAC if the specimen having obtained the qualification „excellent 1“ would not have been shown

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad. Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC

Ř