NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - ČESKÝ GRAND ŠAMPION-CZECH GRAND CHAMPION TITLE

Řád pro udělování titulu

" ČESKÝ GRAND ŠAMPION"

Regulation for the awarding of

Czech Grand Champion title

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy 1. The dog/bitch must have been awarded the title Czech Beauty Champion.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU 2. After the confirmation of the title Czech Beauty Champion, the dog/bitch must obtain three times the title CAC in the champion/winner class at international, national, club or special shows organized by canine organizations in the Czech Republic, under ČMKU patronage.
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími. 3. The CAC titles must be awarded by at least two judges.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR 4. Awarding of the CAC is acknowledged by the show organizer in the form of a certificate of obtaining CAC ČR.
5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových. 5. One CAC title must be obtained at an international show, the other CACs can be obtained at national, special or club shows.
5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 5. After collecting the necessary number of CACs, the owner of the dog/bitch must submit the certificates of obtaining CAC and the dog´s pedigree (foreign applicants submit a photocopy of the pedigree) to the ČMKU secretariat, which issues the diploma confirming awarding the title and also keeps the necessary records about the awarded titles.

Řád je platný od 1.1. 2008
Poznámka: Čekatelství potřebná k udělení se započítávají od 1.1.2008

This Regulation enters into force on 1.1.2008.
N.B.: the CACs necessary for awarding of this titles must have been awarded after 1.1.2008
.

Ř