Řád pro udělování titulu

" INTERŠAMPIÓN"

Regulation for the awarding of

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

I. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI SPOLEČNÝ PRO VŠECHNA PLEMENA I.  FCI INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPIONSHIP FOR ALL BREEDS TOGETHER
A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu A.     Breeds not subject to working trials
Aby mohli být voleni za Mezinárodního šampióna krásy, musí psi těchto plemen získat:

a) ve třech různých zemích, od třech různých rozhodčích , čtyři Osvědčení o kvalifikaci pro mezinárodní šampionát krásy /čekatelství/ (CACIB), bez ohledu na počet účastněných psů.

b) mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.

Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo F.C.I

To be eligible for the title of International Beauty Champion, these dogs must have obtained:

a)  in three different countries, under  three different judges, four Certificats d'Aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB) no matter the number of dogs;

b)  between the first and last CACIB, a minimum period of one year and one day must have elapsed.  This period is to be understood as follows : for example, from January 1st, 1996 to January 1st, 1997.

For a) and b), exceptions may be granted provided they are approved by the FCI General Committee.

B. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu B.     Breeds subject to working trials.
Aby mohli být voleni za Mezinárodního šampióna krásy musí psi těchto plemen obdržet:

a) ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích dvě Osvědčení o kvalifikaci na  mezinárodní šampionát krásy /čekatelství/ (CACIB), bez ohledu na počet účastněných psů.

b) mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.

To be eligible for the title International Beauty Champion, these dogs must have obtained :

a) in two different countries, under two different judges, two certificats d'aptitude au Championnat International de Beauté (CACIB), no matter the number of dogs;

b)  between the first and last CACIB, a minimum period of one year and one day must have elapsed.  This period is to be understood as follows : for example, from January 1st, 1996 to January 1st, 1997. 

Kromě a) a b) musí lovecký pes absolvovat loveckou zkoušku, která je specifická pro jeho plemeno, a ve které se soutěží o Osvědčení z národního pracovního šampionátu (CACT). Datum této zkoušky není významné. In addition to a) and b), the hunting dog must have passed a hunting test/trial specific to its breed in which the Certificat d'Aptitude au Championnat National de Travail (CACT) is competed for.  The date of the test/trial is not taken into account.
Pokud jde o body a) a b), je možné učinit výjimku, jestliže ji schválí předsednictvo F.C.I. For a) and b), exceptions may be granted provided they are approved by the FCI General Committee
Pracovní psi: Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy, národní zkoušky pro pracovní psy a zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají a na základě nichž může být pes volen za Šampióna krásy. Utility dogs : The International Tests for Rescue Dogs or the national Schutzhund Tests or the IPO (RCI) are the only tests which make a dog eligible for the title of Beauty Champion.
U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70 % bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana). As far as IPO (RCI) is concerned, the dog must have obtained, in Class 1, a minimum of 70% of the points in each discipline, i.e. tracking, obedience and defense.
Při zkouškách pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70 % bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80 % bodů v disciplíně C (obrana). In Shutzhund tests, the requirements are as follows : no matter the class where the dog is entered, it must have obtained a minimum of 70% in discipline A (tracking) and B (obedience) and 80% in discipline C (defense).
C. SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO A a B C. RULES COMMON TO A  AND B
Pokud má jedno plemeno více variet, které se navzájem liší hmotností, barvou, typem srsti atd., pak Generální zasedání F.C.I. rozhodne o tom, zda budou všechny variety soutěžit o jeden CACIB, nebo zda bude udělována více než jedna cena.

V případech stížností nebo pochybností vydá konečné rozhodnutí Výbor FCI, po konzultaci se zemí původu plemene a Komisí pro standardy.

When a breed includes several varieties which differ as to weight, colour, type of coat, etc., the FCI General Assembly will decide whether all the varieties should compete for one single CACIB or whether there should be more than one award.

In case of disagreement or uncertainty, the FCI Committee will make the final decision after consultation with the country of origin of the breed and the Standard Commission.