NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION-CZECH JUNIOR CHAMPION TITLE

Řád pro udělování titulu
“ ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”

Regulation for the awarding of
Czech Junior Champion title

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

1. CAJC – Certificat d´Aptitude au Junior Championnat is awarded to dogs and bitches separately in junior class at international, national, special and club shows.

2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1

3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:

1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.

2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.

3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.

4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.

5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.

Platnost od 1.1.2002.

2. CAJC can be awarded solely to a dog and a bitch which obtain the qualification „excellent 1“.

3. CAJC can be awarded also to a dog or a bitch which already has got the title Czech Junior Champion.

4. Only a judge who was properly delegated to the show can award CAJC.

5. The CAJC title cannot be claimed and is awarded only to dogs or bitches with exceptional exterieur qualities.

Awarding of the Czech Junior Champion title is subject to the following conditions:

1. Obtaining three Certificats d´Aptitude in the age of 9-24 months.

2. At least two Certificats d´Aptitude must be obtained in the junior class (CAJC) and one Certificat d´Aptitude (CAC) can be obtained in open, working, intermediate or winners class. Once the CAC title is used for awarding of Czech Junior Champion title, it cannot then be used for awarding of Czech Champion title.

3. The Certificats d´Aptitude must be obtained from at least two judges.

4. The title Czech Junior Champion is awarded by ČMKU (Czech Canine Union) on the basis of documents submitted by the owner of the dog/bitch, i.e. certificate (card) from the show at which the Certificat d´Aptitude was obtained, the dog´s pedigree (foreign owners submit a photocopy of the pedigree) and a request from the dog´s owner.

5. The title Czech Junior Champion does not entitle its holder to the entry into winners or champion classes.

6. A Res. CAC cannot be used for awarding of the title Czech Junior Champion, even if the dog which has obtained the CAC already has got the title Czech Junior Champion or Czech Champion.