NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - ŘÁDY -ŘÁD OCHRANY PŘI VEŘEJNÉM VYSTUPOVÁNÍ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU PSŮ
pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie


Článek 1
Název a sídlo žadatele pořádajícího veřejné vystoupení nebo svod

1] Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu byl zpracován a je určen pro Českomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, IČ 69781621, tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz (dále jen „ČMKU“)

2) Žadatel uvedený v odstavci (1) jako organizátor veřejného vystoupení nebo svodu v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru psů Českomoravské kynologické unie (dále jen ,,Řád“).

Článek 2
Účel a cíle Řádu

1] Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla k předvádění psů při veřejném vystoupení nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem svodů a veřejných vystoupení je předvedení exteriérových vlastností předváděných psů s průkazem původu a zhodnocení jejich vývoje.

2) Tento Řád neumožňuje použití psů pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

4) Veřejným vystoupením nebo svodem ve smyslu tohoto řádu jsou myšleny veškeré výstavy psů, bonitace a popisné přehlídky sloužící pro zařazování psů do chovu, typizace psů, svody a přehlídky mladých i chovných psů pro hodnocení exteriéru psů.

5) Veřejným vystoupením nebo svodem ve smyslu tohoto řádu nejsou myšleny zkoušky psů, závody, výběrové či jiné soutěže a mistrovství všech druhů.

Článek 3
Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu

1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých veřejných vystoupení nebo svodů za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o psy, je fyzická osoba.
  a)      Pokud je pořadatelem akce přímo ČMKU, pak Předsednictvo ČMKU jmenuje fyzickou osobu osobou odpovědnou ve smyslu tohoto Řádu, k tomu jí vystaví písemné pověření. Takto pověřená fyzická osoba žádá o schválení podmínek ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů a kopii svého pověření přikládá k žádosti o pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.
 

b)       Pokud je pořadatelem akce některý z členských subjektů ČMKU, také tento subjekt stanoví odpovědnou osobu a pro schválení podmínek ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů uvede tento žadatel v žádosti o pořádání veřejného vystoupení nebo svodu toto stejně jako žadatel dle bodu a):jako právnická osoba svůj název a sídlo, jméno a plnou adresu včetně dalších kontaktů fyzické osoby, která je odpovědná za přípravu a průběh daného veřejného vystoupení nebo svodu, a za ochranu zvířat při daném veřejném vystoupení nebo svodu,dobu a místo konání veřejného vystoupení nebo svodu,kategorie psů podle věku, plemen a skupin FCI, kteří se veřejného vystoupení nebo svodu účastní, prohlášení, že je členem sdružení uvedeného v čl. 1 Řádu s tím, že průběh veřejného vystoupení nebo svodu bude zabezpečen v souladu s tímto Řádem.

2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci.
3) Pořadatelem při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna:
  a)    rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
  b)   zjistit změny v chování zvířat,
  c)    určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
  d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.
4) Pořadatel je oprávněn a povinen
  a)      být přítomen po celou dobu veřejného vystoupení nebo svodu, kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu,
  b)      mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat,
  c)      zajistit dostatek kvalifikovaných rozhodčích a personálu.Tyto osoby musí být schopny:
rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů,zjistit změny v chování psů,určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů,organizačně zabezpečit ochranu psů při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.

Článek 4
Druh psů, kteří se veřejného vystoupení nebo svodu účastní

1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet a druh psů při veřejném vystoupení nebo svodu. Jedná se pouze o čistokrevné psy plemen uznaných FCI nebo plemen dosud FCI neuznaných, tzv. národních plemen s průkazem původu, vydaným plemennými knihami ČMKU a nebo členských či partnerských organizací Mezinárodní kynologické federace FCI se sídlem v Belgii, jejímž je ČMKU členem. Průkazy původu čistokrevných psů plemen dosud FCI neuznaných musí být vydány plemennými knihami ČMKU nebo členských či partnerských organizací FCI. Maximální počet psů, kteří se svodu nebo veřejného vystoupení účastní je dán kapacitou prostor, ve kterých se svod nebo veřejné vystoupení koná. Tento maximální počet psů musí být uveden v příloze k žádosti o povolení svodu nebo veřejného vystoupení. Maximální počet psů se může pohybovat od počtu několika jedinců až po řádově tisíce psů, vystavovaných na národních a mezinárodních výstavách v České republice a předváděných na dalších akcích dle Čl. 5 tohoto Řádu.

2) Na veřejném vystoupení nebo svodu lze předvést jen psy klinicky zdravé a v dobré kondici. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003 ze dne 26. 05. 2003.

3) Aktuální seznam psů, včetně údajů o počtu, původu a identifikaci psů předvedených na veřejném vystoupení nebo svodu je zveřejněn v katalogu nebo seznamu přihlášených psů na veřejné vystoupení nebo svod. Katalog nebo seznam je k dispozici orgánům veřejné i veterinární správy na místě konání akce. Aktuální katalog není možné z technických důvodů předložit při žádosti o povolení akce.

4) Veřejného vystoupení nebo svodu se nemohou zúčastnit tito psi:

  a)      psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, stejně tak psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů
  b)      štěňata mladší 3 měsíců,
  c)      feny ve druhé polovině březosti nebo kojící,
  d)      háravé feny (háravé feny mají přístup pouze na akce, kde je to pořadatelem přímo dovoleno, musí však být drženy a předvedeny odděleně),
  e)      psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
  f)        psi zjevně útoční, agresivní, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody,
  g)      psi přepravení na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem či přepravním prostředkem, nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem
  h)      psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
  j) psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
  k) kteří nebyli na svod připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži.

Článek 5
Způsob manipulace se psy s popisem a charakteristikou činností prováděných se psy

Cílem předvedení psů je hodnocení exteriéru a vhodnosti zařazení do chovu. Níže je uveden popis činností a manipulací se psy.
1.) Výstavy všech druhů, bonitace, typizace, svody a přehlídky mladých či chovných jedinců jsou přehlídkou krásy ušlechtilých psů. Probíhají jak na volném prostranství tak v krytých prostorách v tzv. výstavních kruzích. Podrobný popis výstavních kruhů a jejich vybavení je uveden v Čl. 6 tohoto Řádu.Psi jsou předváděni v postoji a pohybu, podle pokynů rozhodčího. Při pohybu se pes pohybuje svým přirozeným pohybem, je volně veden na vodítku, které nesmí škrtit. Malá plemena psů jsou při postoji zpravidla předváděna na stolech (popis viz Čl. 6 tohoto Řádu). Psi nepředvádějí žádné dovednosti kromě výše uvedeného.Při postoji a nebo při prohlídce psa na stole kontroluje rozhodčí chrup a skus psa.Chrup a skus psa předvádí buď rozhodčí, nebo osoba předvádějící psa. Při ukazování a prohlížení zubů se musí jak rozhodčí tak osoba předvádějící psa vyvarovat takových pohybů, které by mohly psu způsobit utrpení. Nesmí být přehnaně vyhrnovány pysky, ani nesmí být zbytečně a násilně otvírána tlama. Pokud rozhodčí považuje za nutné změřit kohoutkovou výšku psa nebo jeho další tělesné parametry, činí tak měřidlem, které je konstruováno tak a z takových materiálů, které nemohou psu způsobit újmu. Pokud rozhodčí psa váží, musí mít k dispozici váhu, na které je zajištěna stabilita psa. Psům – samcům jsou ve výstavním kruhu kontrolována varlata. Také tato činnost musí být prováděna tak, aby psu nezpůsobila bolest.

2.) Svody nebo veřejná vystoupení probíhají maximálně v době od 7:00 hod (zahájení veterinární přejímky psů ) do cca 17:00 hod (ukončení odpoledních soutěží na výstavách psů).Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Pořadatelé akcí jsou povinni dbát na to, aby psi po dobu konání akce nosili obojky nepůsobící jim bolest. Psi musí být voděni na vodítku.Účastníci akce jsou povinni mít psy po celou dobu konání akce pod svým dohledem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru. Na akci je zakázáno provádět změny exteriéru psů lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravu trimováním, stejně jako dlouhodobě vyvazovat psy na stolech.Základní činností psů při veřejném vystoupení nebo svodu je jejich předvádění na vodítku.Při manipulaci se psy všech plemen je při jejich přenášení třeba, aby osoba, která je přenáší, držela psa v náručí s nenásilnou fixací končetin a pevným podložením hrudníku, břicha a pánve pažemi. Nelze přenášet psy držením za kůži nebo jiné jednotlivé části těla (zejména za uši a ocas). U velkých plemen psů (nad 50 cm kohoutkové výšky) zpravidla k takové manipulaci nedochází.

3) Podle tohoto Řádu není možné provádět jiná veřejná vystoupení, svody a žádné jiné další činnosti, než je hodnocení exteriéru.

4) Pokud psi nejsou přímo předváděni na akci, není s nimi přímo manipulováno (tj. nejsou předváděni, prohlíženi či měřeni), je nutné, aby jim psovod zajistil dostatečnou péči a pohodu, nechal je dostatečně proběhnout, odpočinout, vyvenčit a nakrmit a napojit. Popis viz Čl. 6 (3).

Článek 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se psy

1) Výstavním kruhem ve smyslu Čl. 5 tohoto Řádu je míněn prostor pro předvádění psů, dostatečně prostorný s ohledem na velikost plemene, které je v kruhu předváděno (pes se předvádí i v pohybu, proto mu musí být umožněn přirozený pohyb krokem a musí mu být dána možnost se přirozeně rozběhnout a zastavit na dostatečné délce kruhu). Výstavní kruhy musí být vytýčeny takovým zařízením, které nemůže způsobit poranění psa. Zařízení musí být i dostatečně stabilní, aby se nepřevrhlo při náhodném zavadění o ně a nezpůsobilo tak psu stres či dokonce zranění. Podle místních podmínek mohou být kruhy vytýčeny na venkovním prostranství např. tyčemi různého průřezu bez ostrých hran a zakončení, které mohou být pevně ukotveny v zemi, nebo v podstavci, který zaručuje stabilitu. V krytých prostorách je možno pro vytýčení výstavních kruhů použít obdobných zařízení s podstavci a nebo pevných součástí stavby, jako jsou např. podpěrné sloupy.Mezi vytyčovacím zařízením je natažena měkká a pružná, zpravidla plastová páska, která nemůže psu způsobit poranění. Tato páska viditelně vyznačuje výstavní kruh. Pokud by barva vytýčení splývala s podlahou, doporučuje se její výrazné označení alespoň na několika místech po obvodu.Povrch výstavního kruhu musí zaručit psu přirozený pohyb, tedy nesmí klouzat. Pokud jde o venkovní prostory – povrch musí být upraven tak, aby na něm nebyly terénní nerovnosti. Travnatý povrch se upravuje sečením nakrátko, přírodní povrch jako je např. písek, zem, oblázky je nutno takto upravit např. uhrabáním. Umělé povrchy jako je např. beton, asfalt a jiné musí být také prosté děr. Na povrchu výstavního kruhu nesmí být materiál, který by mohl způsobit psu zranění (např. ostré kamínky) a musí být zbaven všech nebezpečných materiálů, které by mohly psa zranit (např. střepy, zbytky kovových materiálů a pod). Na povrchu nesmí být odpadky a nečistoty. Povrch výstavního kruhu by měl být prostý louží vody. Povrch výstavních kruhů v halách musí být neklouzavý, pokud možno rovný, prostý děr, nerovností a pevných překážek (hřebíky, zbytky konstrukcí…). Doporučuje se opatřit alespoň část povrchu kobercem. Pokud dojde při extrémních teplotách k nadměrnému ochlazení nebo naopak ohřátí povrchu výstavního kruhu, mohou být psi na těchto plochách předváděni pouze po dobu nezbytně nutnou, aby nedošlo k jejich podchlazení nebo přehřátí. Posouzení tohoto stavu a nařízení vyplývajících opatření jsou v kompetenci pořadatele, případně veterinárního lékaře zajištujícího veterinární péči na veřejném vystoupení nebo svodu. Při extrémním chladu je nutno opatřit povrch vhodnou izolací - např. kobercem. Při extrémních teplotách je možno plochu chladit např. kropením vodou. Pokud toto není možné zajistit, rozhodne pořadatel, případně veterinární lékař zajištující veterinární péči na veřejném vystoupení nebo svodu, zda je možné na takové ploše pokračovat v konání akce.Pokud je ve výstavním kruhu posuzováno malé plemeno psů, zpravidla se při postoji, kontrole zubů a varlat posuzuje na stole. Stůl pro výstavní kruh musí mít neklouzavý povrch, musí být dostatečně stabilní a velikost plochy stolu musí odpovídat velikosti posuzovaného plemene. Pokud stůl odpovídajících parametrů není k dispozici, posuzuje se i malé plemeno psa na podlaze výstavního kruhu.

(2) Podle tohoto Řádu nesmí být použity pomůcky, které by mohly způsobit poškození zdraví, bolest nebo snížení pohody psa, nebo stres. Není povoleno používat:

  a)    stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostn a obojky které vydávají elektrický impuls,
  b)   vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů,
  c)    poškozenou výstroj (vodítka, obojky, postroje), které by mohly zranit psa nebo mu působit jiné utrpení,
  d)   náhodně použité předměty (klacky, hole apod.) nebo drát, provaz a apod. k uvazování psa.
3) Účastník se psem (psovod) je povinen po celou dobu konání akce:
  a)      mít psa pod svým dohledem,
  b)      zabezpečit pro svého psa napájení a zajistit mu prostředky pro napájení (miska, napáječka…), případně krmení a prostředky pro podávání krmení po celou dobu akce,
  c)      zabezpečit pravidelné a dostatečné venčení podle zvyklostí psa,
  d)      podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. povětrnostními vlivy). V hale se doporučuje psu zajistit vhodnou podložku na ležení, nebo výstavní klec či box pro zajištění pokud možno nerušeného odpočinku. Ve venkovních prostorách se doporučuje výše uvedené doplnit podle počasí a ročního období případně i přikrývkou pro psa, deštníkem či slunečníkem, nebo jinou clonou,

Článek 7
Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení

Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí po celou dobu pořádání akce:
  a)      vhodné místo pro vykládání zvířat – tj. volný prostor bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostředků mohly způsobit poranění. Psy smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu,
  b)      dostatek čerstvé pitné vody pro napájení psů - dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, za kterou je považována voda neohrožující zdravotní stav psa. Tímto zdrojem může být  vodovodní přípojka na veřejný či jiný vodovod a nebo voda přivezená např. v cisternách. Za minimální spotřebu vody na den bez extrémních klimatických podmínek a psa střední velikosti lze považovat 2 litry. Pro psy velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm se uvažovaná spotřeba vody úměrně zvyšuje až na 5 l na psa a den. Uvažovaná spotřeba vody se zvyšuje se zvyšující se venkovní teplotou. Místo, kde je zdroj vody pro psy musí být výrazně označené a snadno dostupné,
  c)   aby prostor pro psy minimalizoval riziko jejich poranění. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), pokud se takové vyskytují, zajistí jejich odstranění před zahájením akce,
  d)   vymezení vhodného prostoru pro předvádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),
  e)   zabezpečení psů před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, tj. zajistí prostory, kam se mohou psovodi se psy uchýlit při náhlých výrazných změnách počasí, při silném dešti nebo větru. T. j. zajistí přístup do krytých prostorů. Pokud toto není možné, akci neprodleně ukončí,
  f)     místo k odpočinku psů (stín, ochrana před deštěm) a to buď přímo kolem výstavních kruhů nebo mimo ně. Na takových plochách mají psi možnost odpočívat na podložkách, nebo ve výstavních klecích či odkládacích boxech. Doporučuje se oddělit místa pro odpočívající psy od míst, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky akce.
  g)   dostatek prostor pro venčení psů. Tato místa musí být zřetelně označena a dobře přístupná všem psům, zejména v halách. Pořadatel musí zajistit úklid těchto prostor v průběhu akce a po skončení jejich asanaci,
  h) udržování čistoty všech prostor, v případě uzavřených prostor zajistí jejich větrání a objem vzduchu tak, aby byly přiměřené počtu psů a účastníků a minimalizovaly negativní vlivy vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti),
  i) zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů),    nepovolaných osob, zajistí případně prostory tak, aby bylo zabráněno úniku psů,
  j) zabezpečení a vymezení prostorů pro psy i návštěvníky, organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů a pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,
  k) vyhrazený prostor pro provádění nutné veterinární péče první pomoci psům, pokud dojde k nečekané události.

Článek 8
Přeprava psů na veřejné vystoupení nebo svod

1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě,umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

  a) Přeprava autem.
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.
  b) Přeprava v přívěsných vozících aut.
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v Čl. 8 (2) a).
  c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu. Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 8 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v Čl. 8 (2) a). Box musí být zajištěn proti pohybu po vozidle.
  d) Přeprava hromadnou dopravou. Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.
  e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.
  f) Letecká přeprava. Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.
3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

4) Během vykládky psů s nimi musí být zacházeno šetrně.

5) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.

Článek 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

1) Pořadatel akce zabezpečí na veřejném vystoupení nebo svodu psů dostatečný prostor pro veterinární přejímku psů. Veterinární přejímku psů provedou veterinární lékaři v dostatečném počtu, podle počtu přihlášených psů. Jejich účast zajistí pořadatel akce. Veterinární lékaři budou dále vykonávat veterinární dozor v průběhu akce, veterinární péči o psy, včetně poskytnutí první pomoci. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu trvání veřejného vystoupení (při počtu psů nad 100) nebo provede veterinární přejímku psů a dále bude k dispozici na telefonu tak, aby se na telefonickou výzvu mohl dostavit do místa konání akce do 10 minut (při počtu psů do 100). Počet veterinárních lékařů je úměrný počtu přihlášených psů. Pořadatel akce může rozhodnout o trvalé přítomnosti veterinárního lékaře i při počtu psů nižším než je 100.

2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.

3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení psů na požádání na místo (v areálu konání akce) určené pracovníkem provádějícím dozor.

Článek 10
Poučení osob o ochraně psů

1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu psů o tom, jak mají manipulovat se psy, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany psů podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:

  a) se psy bylo zacházeno klidně a rozhodně a psi měli zabezpečenou pohodu, nebyli drážděni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poranění,
  b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, které jsou vyhrazeny pro veřejné vystoupení nebo svod,
  c) osoby manipulující se psy přistupovaly k nemocnému či poraněnému psu vždy se zvýšenou opatrností, aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke psům, kteří se projevují jako nebezpeční a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou,
  d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob,
  e) při provádění zvláštních úkonů u neklidných psů byly použity vhodné prostředky k fixaci psa, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem,
  f) osoby manipulující se psy věnovaly zvýšenou pozornost psům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že psi obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe zvyklí, nebo mohou projevit obranné reakce. Zvýšenou péči je třeba věnovat psům poraněným,
  g)    osoby manipulující se psy byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu psů před utrpením a vznikem nebezpečných situací,
  h)    všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

Článek 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu a vyřazení účastníka a jeho psa z veřejného vystoupení nebo svodu

Pořadatel je oprávněn a povinen:
  a)    kontrolovat dodržování Řádu v místě konání akce, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad zjednat nápravu,
  b) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem z důvodů ochrany psů ukončit činnost v případě nevhodného chování účastníků se psy nebo návštěvníků při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat,
  c) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při nezpůsobilosti podmínek (terénu, zařízení, vybavení atd.) pro veřejné vystoupení nebo svod, která vyvolala nebo může vyvolat utrpení psů,
  d) stanovit, aby psi, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů, byli vyřazeni z veřejného vystoupení nebo svodu,
  e) zastavit konání veřejného vystoupení nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek, živelné (požár apod.) nebo jiné události, která by mohla způsobit utrpení psů,
  f) vyloučit psa z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto psa projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení psa,
  g) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, jeho prováděcími předpisy nebo tímto Řádem průběh svodu až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila napomenout, případně vyloučit a jejího psa z pořádání veřejného vystoupení nebo svodu psů vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (Krajská veterinární správa). Za takové chování se považuje zejména:
- použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping,
- nedostatečné ovládání psa, nebo hrubé zacházení s ním,
- pokračování v činnosti s poraněným nebo nemocným psem, kterému to působí utrpení,
- použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje psa, které mohou působit psu utrpení,
- bití psa do hlavy, břicha, pohlavních orgánů a jiných bolestivých míst nebo na uvedená místa působit tlakem, nešetrné údery a kopání psů,
- používání pomůcek využívajících elektrický impuls nebo chemický účinek,
- zvedání ležících psů tahem za ušní boltce, končetiny nebo ocas, nebo vlečení za ně
h)      pokud nastanou náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky (psovody) i psy, je pořadatel povinen po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) a veterinární službou akci přerušit, případně i ukončit (např.: silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.).

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

1) Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

3) Tento řád nahrazuje a ruší Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu ze dne 24. 08. 2004, schválený ÚKOZ pod č.j. 26446/2004-11020

                                     Řád schválen ÚKOZ dne 03. 04. 2007 pod č.j. 11718/2007-10001

Ř